Máj


Mt 5, 43-48

„Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Milovat budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. ´ Já vám však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“
 

Máj, lásky čas. Ale je to skutečně čas bezpodmínečné lásky, nebo se při projevování lás-ky omezujeme jen na některé osoby, tj. milujeme své bližní, ale naše nepřítele nenávi-díme? Ježíš není troškař. Vyzývá nás ke skutečné lásce, která překračuje naše vlastní hranice, která bortí hradby, jež jsme postavili okolo svého srdce. Ježíš nás vede na ces-tě k dokonalosti. Je to cesta nádherná, ale nepohodlná, bohatá na zkušenosti a zážitky, nikoli procházkou růžovou zahradou; je to trasa dobrodružná, která v sobě nese mno-ho úskalí a nečekaných zvrat.

Proč nás Ježíš vyzývá k lásce k nepřátelům? Nepřítel je každý, vůči kterému máme své výhrady nebo kterého nemáme příliš v oblibě, protože je pro nás nepřijatelně jiný; každý, kdo mi nahání strach nebo mě kdysi zranil; každý, kdo mi dává pocit nejistoty, méněcennosti; každý, s kterým se nedokážu smířit, o kterém mám nepěkné mínění. V tomto pojetí má každý z nás nepřátele. Ježíš nám říká: pokud chcete být Božími dět-mi, kteří jsou svobodní a šťastní, nositele radosti a pokoje, pak potřebujete milovat i své nepřátele, neboť neláska k nim, vás vnitřně užírá, bere vám pokoj v srdci, radost z očí. Ježíš nám dává za příklad Boha Otce: vždyť i náš nebeský Tatínek dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. V každém z nás se najde paprsek zla i temnoty, u jednoho více, u druhého méně. Přesto nás Bůh má všechny stejně rád. Chesterton měl jednou napsat: „Bible nás učí milovat jak své bližní, tak své nepřátele. Pravděpodobně proto, že jsou to jedni a tíž lidé.“

Křesťanství je náročný, protože nás Ježíš zve do nejvyšší ligy, ligy mistrů. Trénuje nás, abychom jednou v této lize hráli věčnou hru. Stále nás vybízí, abychom s Boží pomocí překračovali své hranice, překážky, úzkosti a těžkosti. „Buďte tedy dokonalí, jako je do-konalý váš nebeský Otec.“

Na cestě k dokonalosti v týmu Pána Ježíše, našeho božského Trenéra, nám žehnám +