Pravá láska


Mt 5, 43-48

„Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘ Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“
 

Ve vietnamském koncentračním táboře se střetnou dva muži: katolický kněz, který je internován kvůli tomu, že nenásilně bojuje za náboženskou svobodu, demokracii a svobodu slova a tisku a kriminálník, který si odpikavá zasloužený trest za spáchané zlo. Kriminálník mu vztekle rozbíjí to málo, co kněz ještě má. Duchovní zůstává klidný a odvětí mu: „Je mi líto, že Tě rozštiluji a že Ti nemohu nabídnout víc věcí, které bys mohl rozbít, abys alespoň trochu ulehčil své duši. Pamatuj si ale jedno: přestože mě týráš, já se za Tebe, Tvou ženu a Tvé děti modlím, abyses dostal brzy domů ke své rodině.“ Tato slova změnila kriminálníkovi život. Za nedlouho se knězi omluvil za všechna utrpení, která mu způsobil a měl upřímnou snahu změnit svůj život a učit se žít život podle Ježíše. Zmíněný nyní 65letý vietnamský katolický kněz Nguyen Van Ly byl nominován na Nobelovu cenu míru za rok 2013. Již téměř půl století tento duchovní bojuje v komunistickém Vietnamu za náboženskou svobodu, demokracii a svobodu slova a tisku. Přestože bojuje bez násilí, strávil od roku 1983 destíky let svého života ve vazbě. Drsnost vězení mu zničila zdraví: měl několik mozkových příhod, díky nimž je částečně ochrnutý. Kromě toho má nádor na mozku. Přesto se nenechal zlomit. Moderní člověk si možná říká: má to vůbec cenu? Co je to za fanatika?

Křesťanství je vskutku prazvláštní náboženství a někdo by mohl tvrdit, že není divu, že se nechytá: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Takový a podobné principy jsou nepřijatelné, v neposlední řadě, že stojí mnoho úsilí a našemu chabému rozumu nedávají příliš smysl. Doba, ve které žijeme, je ovládána kulturním relativismem a úloha rozumu je velmi přeceněna. V křesťanství má rozum sice důležitou úlohu, ale pouze podpůrnou. Je pravá ruka trojice víry-naděje-lásky. Zmíněné a podobné prinicpy můžeme pouze vnímat jako základní potřebu svého života, která přináší nevídanou kvalitu, pokud si uvědomujeme svůj původ. Jsme Boží děti, a proto máme být dokonalý, jako je dokonalý náš nebeský Otec. Dokonalost je rozměr, který náš rozum zcela přesahuje. Jen v síle víry, naděje a lásky – trojice ctností, které nám jsou od Boha vlyté do srdce – jsme schopni vykročit na tuto cestu. Někdo dostane sílu stát se mučedníkem jako otec Nguyen Van Ly. Jiný potřebuje sílu na to, aby se přiznal k tomu, že se před jídlem potřebuje pomodlit nebo že před svatbou nechce mít sexuální poměr.

Každý je svým osobitým způsobem mučedníkem, když své křesťanství praktikuje v každodenním životě. Stává se velmi zranitelným, nepochopeným, bezmocným až může podlehnout otázce: Má to vůbec cenu? Církevní otec Tertulián z třetího století by na to odpověděl kladně, a důkazem je toto: „Sanguis martyrum semen Christianorum - Krev mučedníků je semenem nových křesťanů“. Každé opravdové, věrohodné svědectví člověka, který skutečně žije své křesťanství, přináší nový život - obrácení. Ve Vietnamu prožívají duchovní jaro. V období 2003-2008 vzrostl počet katolíků o 14%. Lidé čerpají sílu a odvahu ze své víry a jeden z druhého. Kéž i v našich, podstatně jednodušších podmínkách, dokáží křesťané žít svou víru v radikalitě, tj. opravdovosti, kterou Ježíš od nás vyžaduje: Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Všem vyprošuji „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ V tom se projeví Vaše duchovní síla, kvalita Vašeho života.

K tomu nám žehnám +